QR Code
Vehicle Sounds: Learn & Quiz

Vehicle Sounds: Learn & Quiz

1.2.4 by Road, Sea, Air, Space & Game
5/5 (100 Reviews) July 10, 2024
Vehicle Sounds: Learn & Quiz Vehicle Sounds: Learn & Quiz Vehicle Sounds: Learn & Quiz

Latest Version

Version
1.2.4
Update
July 10, 2024
Developer
Road, Sea, Air, Space & Game
Categories
Entertainment
Platforms
iOS
File Size
29.9 MB
Visits
0
License
Free
Visit Page

More About Vehicle Sounds: Learn & Quiz

Rev up the Fun! "Car Sounds" app - 100+ authentic sounds, quiz games, and more. Learn and play, perfect for all ages!Show you up with Top High Score Chart
Explore the captivating universe of transportation with our "Vehicle Sounds" app!

- Features:

+ Immerse yourself in an auditory and visual journey featuring over 100 authentic sounds, images, and names of vehicles across five diverse modes of transport

+ Road, Rail, Air, Sea, and Space.

- Engaging Learning: From the gentle hum of a car engine to the majestic roar of a rocket, each sound is paired with captivating visuals, making learning about vehicles an engaging and enjoyable experience.

- Quiz Game: Challenge your knowledge with our quiz game, where you can test your expertise in recognizing and matching the sounds to the correct vehicles.

- Educational and Entertaining: "Vehicle Sounds" is not just an app; it's an educational and entertaining tool designed to enhance your understanding of different modes of transportation.

- Versatile Audience: Perfect for both learning and leisure, it's a must-have for enthusiasts of all ages!

-------

Khám phá thế giới hấp dẫn của giao thông với ứng dụng "Âm thanh Phương tiện" của chúng tôi!

- Tính năng:
+ Đắm chìm trong hành trình âm thanh và hình ảnh với hơn 100 âm thanh, hình ảnh và tên của các phương tiện thuộc năm loại giao thông khác nhau
+ Đường bộ, Đường sắt, Hàng không, Đường biển, và Vũ trụ.

- Trải nghiệm Học tập thú vị: Từ tiếng rì rào nhẹ nhàng của động cơ ô tô đến tiếng rống lớn của tên lửa, mỗi âm thanh đều được kết hợp với hình ảnh sinh động, tạo ra trải nghiệm học tập thú vị và hấp dẫn.

- Trò chơi Đố vui: Thách thức kiến thức của bạn với trò chơi đố vui, nơi bạn có thể kiểm tra sự hiểu biết của mình về việc nhận diện và kết hợp âm thanh với các phương tiện đúng.

- Công cụ Giáo dục và Giải trí: "Âm thanh Phương tiện" không chỉ là một ứng dụng; nó là một công cụ giáo dục và giải trí được thiết kế để nâng cao sự hiểu biết về các loại giao thông khác nhau.

- Phù Hợp Mọi Lứa Tuổi: Hoàn hảo cho việc học tập và giải trí, đây là một ứng dụng không thể thiếu cho mọi người yêu thích!Perfect for both learning and leisure, it's a must-have for enthusiasts of all ages!

Rate the App

Add Comment & Review

User Reviews

Based on 100 reviews
5 Star
0
4 Star
0
3 Star
0
2 Star
0
1 Star
0
Add Comment & Review
We'll never share your email with anyone else.